Lashes - Soft Volume

Short Wispy

|

Lashes
$14.00

Short Rounded

|

Lashes
$16.00

Medium Rounded

|

Lashes
$16.00

Medium Rounded

|

Lashes
$16.00

Medium Rounded

|

Lashes
$16.00

Medium Rounded

|

Lashes
$16.00

Short Cat Eye

|

Lashes
$16.00

Short Rounded

|

Lashes
$16.00

Medium Wispy

|

Lashes
$18.00

Medium Wispy

|

Lashes
$7.00 $14.00

Medium Wispy

|

Lashes
$18.00

Short Rounded

|

Lashes
$16.00